Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1149-1:2006

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 1: Метод за изпитване за измерване на специфично повърхностно съпротивление

Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Test method for measurement of surface resistivity
14.11.2006 г.

Главна информация

90.60     4.06.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя метод за изпитване на материали, предназначени да бъдат използвани в производството на електростатично защитно облекло (или ръкавици) за избягване на възпламеняващ електрически разряд. Този метод за изпитване е неприложим за материали, използвани при производството на защитно облекло или ръкавици при високи напрежения.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1149-1:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1149-1:2006
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1149-1:2006