Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60950-23:2006

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни (IEC 60950-23:2005)

Information technology equipment - Safety - Part 23: Large data storage equipment
10.08.2006 г.
95.99 Отменен стандарт   15.12.2022 г.

Главна информация

95.99     15.12.2022 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

29.020     35.020     35.02     29.02  

английски  

corr. 10-2008

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Определя изискванията за устройства/съоръжения за информационни технологии (ITE) със собствена система за съхраняване на данни, която съдържа опасни движещи се части. Тези системи, съхраняващи данни, обикновено са достатъчно големи, за да бъде разрешено да се влезе изцяло; обаче също така системите включват подобни големи съоръжения, разрешаващи пълен достъп на крайник или глава до зона, съдържаща опасни движещи се части. Тези изисквания са допълнителни към съответните изисквания в EN 60950-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1999/5/EC

Радио- и телекомуникационни крайни устройства и взаимното признаване на тяхното съответствие

Хармонизиран
2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран
2014/53/EU

Радиосъоръжения

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60950-23:2006
95.99 Отменен стандарт
15.12.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-1:2020

Свързан проект

Въвежда EN 60950-23:2006

Въвежда IEC 60950-23:2005 ED1