Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14529:2006

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове, с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени да включват положително налягане, само за евакуиране

Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to include a positive pressure lung governed demand valve for escape purposes only
10.08.2006 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя минималните изисквания за автономен дихателен апарат с командване от белите дробове с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени да включват положително налягане, само за евакуиране.
Такова оборудване е предназначено за използване в работни ситуации, при които рискът от свръхналягане поради горещи условия на околната среда на съдовете под налягане е нисък.
Този европейски стандарт не се прилага за апарати за работа и евакуиране или за апарати за гмуркане.
За оценка на съответствието с изискванията са вВключени лабораторни и практически изпитвания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14529:2006
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14529:2005