Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС CEN/TR 15131:2006

Топлинни характеристики на строителни материали. Използване на интерполативни формули във връзка с топлинно измерване на дебели пробни тела. Защитена гореща плоча и горещ поток. Апаратура за измерване

Thermal performance of building materials - The use of interpolating equations in relation to thermal measurement on thick specimens - Guarded hot plate and heat flow meter apparatus
10.08.2006 г.

Главна информация

60.60     10.08.2006 г.

BDS

ТК-61

Технически доклад

91.100.60     91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад допълва техническата информация за моделиране на преноса на топлина в продукти с високо и средно топлинно съпротивление, когато ефектът от дебелината може да бъде от значение; чрез това, той предоставя минимална основна информация за интерполиращи формули, които да се използват в процедурите, описани в EN 12939, за изпитване на дебели продукти с високо и средно топлинно съпротивление.
Всички процедури за изпитване за оценяване на топлинните характеристики на дебели пробни тела изискват практики, които са базирани основно на интерполиращи функции, съдържащи известен брой параметри на материала и условия за изпитване. Интерполиращите функции и параметрите на материала не са едни и същи за всички материали.
Съществени явления и общи интерполиращи функции са представени в точка 4, като са последвани от отделни формули за всяка фамилия материали.
Този технически доклад предоставя също диаграми, получени от интерполиращите формули, описани по-горе, за оценяване на ефекта от дебелината върху някои изолационни материали.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС CEN/TR 15131:2006
60.60 Публикуван стандарт
10.08.2006 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 15131:2006