Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1146:2006

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape - Requirements, testing, marking
10.08.2006 г.

Главна информация

90.93     28.10.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя минималните изисквания за апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен въздух, включващи качулка, за евакуация.
За оценка на съответствието с изискванията са включени лабораторни и експлоатационни изпитвания.
Този европейски стандарт е неприложим за апарати за работа или устройства за работа под вода.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1146:2001/A1:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 1146:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 1146:2001/A3:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 1146:2001/A2:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1146:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1146:2005