Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1996-2:2006

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
10.08.2006 г.
22.03.2010 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.30  

английски   български  

AC:2009; NA:2012; AC:2016

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) Обектът и областта на приложение на Еврокод 6, дадени в 1.1.1 на EN 1996-1-1:2005, се прилагат също за този EN 1996-2. (2)Р EN 1996-2 дава основни правила за избор на материали и за изпълнение на зидария, за да бъде тя в съответствие с изчислителните предпоставки на другите части на Еврокод 6. С изключение на даденото в 1.1(3), обхватът на част 2 разглежда обичайни аспекти на изчисляването и изпълнението на зидарията, включително: - избора на материали за зидария; - факторите, влияещи на експлоатационните характеристики и на дълготрайността на зидарията; - съпротивлението на сградите на проникване на влага; - складиране, подготовка и използване на материалите на строителната площадка; - изпълнение на зидария; - защита на зидарията по време на изпълнение. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Когато са дадени само общи указания, могат да се дадат допълнителни указания въз основа на местни условия и практически опит в непротиворечиви допълващи документи, които могат да се посочат в Националното приложение. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Обхватът на Еврокод 6 изключва сеизмични, топлинни и акустични експлоатационни характеристики на зидани конструкции. (3) EN 1996-2 не обхваща следното: - аспекти на зидарията, обхванати в други части на Еврокод 6; - външен вид; - нанесени покрития; - здраве и безопасност на хора, заети при проектирането или изпълнениета на зидария; - влияние на зидани сгради, строителни съоръжения и конструкции върху околната среда.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ENV 1996-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1996-2:2006
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Коригиран от
БДС EN 1996-2:2006/AC:2016

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1996-2:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1996-2:2006