Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12101-10:2006

Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на енергия

Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
10.08.2006 г.
16.09.2015 г.

Главна информация

90.93     5.06.2023 г.

90.00    4.06.2028 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.99  

английски   български  

AC:2015

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания и предоставя методи за изпитване на съоръжения за първично и вторично захранване с електрическа и пневматична енергия, проектирани за използване в системи за управление на дим и топлина в сгради. Той е предвиден също за оценяване на съответствие на такива съоръжения с изискванията на този европейски стандарт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Резюме на функциите е дадено в приложение А.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12101-10:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.06.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12101-10:2005/AC:2015

Свързан проект

Въвежда EN 12101-10:2005