Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 22000:2006

Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига (ISO 22000:2005)

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)
2.03.2006 г.
95.99 Отменен стандарт   18.09.2018 г.

Главна информация

95.99     18.09.2018 г.

BDS

ТК-32

Европейски стандарт

67.020     03.100.70  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на безопасността на хранителните продукти, когато дадена организация от хранителната верига трябва да покаже своята способност да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че всеки хранителен продукт е
безопасен в момента на неговото консумиране от човека.
Той е приложим за всички организации независимо от тяхната големина, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига, и желаят да внедрят системи с цел да се гарантира постоянно предоставяне на безопасни продукти. Начините за удовлетворяване на всички изисквания на този международен стандарт
може да бъдат постигнати чрез използването на вътрешни и/или външни ресурси.
Този международен стандарт определя изисквания, които дават възможност на организацията:
a) да планира, внедри, прилага, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на хранителните продукти, предназначена да доставя продукти, които според тяхната предвидена употреба са безопасни за консуматора;
b) да доказва съответствието с приложимите изисквания на нормативните актове по отношение на безопасността на хранителните продукти;
c) да оценява и преценява изискванията на клиентите, да доказва съответствието с договорените с клиентите изисквания, свързани с безопасността на хранителните продукти с цел да повишава удовлетвореността на клиентите;
d) да извършва ефикасен обмен на информация със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни от хранителната верига по въпросите, свързани с безопасността на хранителните продукти;
e) да гарантира съответствието с декларираната политика по безопасност на хранителните продукти;
f) да доказва това съответствие пред заинтересованите страни, и
g) да получи сертификация или регистрация на своята система за управление на безопасността на хранителните продукти от външна организация или да извършва самооценяване, или да декларира съответствие с този международен стандарт.
Всички изисквания на този международен стандарт са общи и са предназначени за прилагане от всички организации от хранителната верига, независимо от тяхната големина и сложност. Тези изисквания се отнасят до организации, които директно или индиректно са включени в един или повече етапи от хранителната верига. Директно включените организации обхващат, но не се ограничават до производители
на храни за животни, земеделски производители, производители на съставки, преработватели на хранителните продукти, търговци на дребно, организации, свързани с обслужващи дейности, заведения за обществено хранене, кетърингови организации, организации, извършващи услуги като почистване,транспорт, съхранение, складиране и разпространение. Организации, включени непряко в хранителната верига, обхващат, но не се ограничават до доставчици на съоръжения и технологично обзавеждане,препарати за почистване и дезинфекция, опаковки и други материали, които са в контакт с хранителните продукти.
Този международен стандарт позволява на организациите, които са в сферата на малкия или среден бизнес(например малки ферми, дистрибутори на предварително опаковани храни, търговци на дребно или малки фирми, които предлагат услуги) да внедряват комбинация от мерки за контрол, разработена от външни специалисти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 22000:2006
95.99 Отменен стандарт
18.09.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22000:2018

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22000:2005

Въвежда ISO 22000:2005