Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14001:2005

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004)

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
29.12.2005 г.
95.99 Отменен стандарт   25.09.2015 г.

Главна информация

95.99     25.09.2015 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     03.100.70  

български  

AC:2009

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя изискванията към система за управление по околна среда, позволяващи на организацията да разработи и внедри политика и общи цели, вземайки предвид законовите изисквания и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява, както и информацията за значимите аспекти на околната среда. Той се прилага за аспекти на околната среда, които организацията определя, че може да контролира, и за аспекти на околната среда, върху които тя може да влияе. Стандартът не определя конкретни критерии за резултатност спрямо околната среда.
Този международен стандарт е приложим във всяка организация, която желае да:
а) разработи, внедрява, поддържа и подобрява система за управление по околна среда;
b) осигури своето съответствие с обявената си политика по околна среда;
с) докаже своето съответствие с този международен стандарт като:
1) извършва самоопределяне и декларира съответствие от свое име; или
2) потърси потвърждаване на собствената си декларация от страни, които имат интереси в организацията, например клиенти, или
3) потърси потвърждаване на собствената си декларация от външна за организацията страна; или
4) потърси сертификация/регистриране на своята система за управление по околна среда от външна организация.
Всички изисквания на този международен стандарт са предназначени да бъдат включени в която и да е система за управление по околна среда. Степента на прилагане зависи от такива фактори като политиката по околна среда на организацията, характера на нейните дейности, продукти и услуги, местоположението и условията, в които тя функционира. Този международен стандарт съдържа също в приложение А информационни указания за неговото прилагане.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14001:1998

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14001:2005
95.99 Отменен стандарт
25.09.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14001:2015

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14001:2004

Въвежда ISO 14001:2004