Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1992-1-2:2005

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
21.10.2005 г.
27.12.2006 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.40  

английски   български  

NA:2012; AC:2015; A1:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1)Р Част 1-2 на EN 1992 се отнася за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за извънредната ситуация на въздействие от пожар и трябва да се използва съвместно с EN 1992-1-1 и EN 1991-1-2. Тази част 1-2 дава само допълнения и идентифицира разликите спрямо проектирането за нормална температура. (2)Р Тази част 1-2 на EN 1992 се отнася само за пасивните методи на огнезащита. Активните методи не се разглеждат. (3)Р Тази част 1-2 на EN 1992 се прилага за бетонни и стоманобетонни конструкции, за които се изисква да изпълняват определени функции по време на пожарно въздействие посредством: - избягване на преждевременно разрушаване на конструкцията (функция носимоспособност)
- ограничаване на разпространението на пожара (пламък, горещи газове, интензивно нагряване) извън обозначени площи (преграждаща функция). (4)Р Тази част 1-2 на EN 1992 дава принципи и правила за прилагане (виж EN 1991-1-2) за проектиране на конструкции за предписани изисквания по отношение на гореспоменатите функции и нива на поведение. (5)Р Тази част 1-2 на EN 1992 се прилага за конструкции или за части от конструкции, които са в обхвата на EN 1992-1-1 и са проектирани в съответствие с него. Тя не се отнася за: - конструкции с външна напрягаща армировка без сцепление с бетона; - черупкови конструкции. (6)Р Методите, дадени в тази част 1-2 на EN 1992, са приложими за бетон с нормално тегло с клас по якост до С90/105 и за бетон с леки добавъчни материали с клас по якост до LC55/60. Допълнителни и алтернативни правила за класове по якост над С50/60 са дадени в точка 6.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ENV 1992-1-2:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1992-1-2:2005
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
БДС EN 1992-1-2:2004/A1:2019

Коригиран от
БДС EN 1992-1-2:2004/AC:2015

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1992-1-2:2021

Свързан проект

Въвежда EN 1992-1-2:2004