Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12285-2:2005

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 2: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водaтa

Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids
29.04.2005 г.
17.06.2011 г.

Главна информация

60.60     29.04.2005 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.300     23.020.10  

английски   български  

  • Поправка в заглавието, обявена в бр.9/2020 на Официлания бюлетин.
  • Поправка в заглавието, обявена в бр.9/2020 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира характеристики на продуктите и методи за изпитване на заводски произведени цилиндрични хоризонтални стоманени резервоари с единични и двойни стени, предназначени за подземно съхранение на замърсяващи водата течности (възпламеними и невъзпламеними).
Този документ е приложим за условия на нормална околна температура (- 20 °C до + 50 °C). Когато температурите са извън този обхват е необходимо да се вземат предвид допълнителни изисквания.
Този документ не е приложим при съхраняване на течности с класовете на опасен товар, дадени в таблица 1, поради специфичните опасности, произтичащи от тях.
Този документ не обхваща монтаж на резервоари, които могат да бъдат обект на местна регулация, включваща контрол на замърсяванията.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12285-2:2005
60.60 Публикуван стандарт
29.04.2005 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12285-2:2005