Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС CEN/TR 13983:2004

Характеристика на утайки. Добра практика за използване на утайки при възстановяване на земя

Characterizataion of sludges - Good practice for sludge utilisation in land reclamation
30.07.2004 г.

Главна информация

60.60     30.07.2004 г.

BDS

ТК-15

Технически доклад

13.030.20     13.080.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад дава указание за използване на утайка в рамките на програмите за възстановяване на увредена земя. Този технически доклад е приложим за утайки, описани в обхвата и областта на приложение на CEN/TC 308; например: Вѕ пречистване на дъждовни води; Вѕ колекторни системи за градски отпадъчни води; Вѕ пречиствателни станции за градски отпадъчни води; Вѕ пречистване на промишлени отпадъчни води, подобни на градските отпадъчни води (както е определено в директива 91/271/EEC [18]); Вѕ пречиствателни станции за водоснабдяване; Вѕ водоразпределителни системи; Вѕ материали, получени от утайка; Вѕ с изключение на опасни промишлени утайки. ЗАБЕЛЕЖКА Поради разнообразния вид на земите за възстановяване, където използването на утайката като подобрител на почвата или като източник на хранителни/биогенни вещества за растенията е от полза и различното възможно крайно използване на тези земи, препоръките за използване трябва да се разработват за всяко място поотделно. Далеч извън обхвата на тези указания е да се опишат всички възможни ситуации и отделните начини, по които може да бъде използвана утайката. Целта е да се дадат указания, по един общ качествен начин, за основните въпроси, които ще определят във всеки конкретен случай дали, колко и какъв вид утайка може да се използва.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

86/278/EEC

Опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС CEN/TR 13983:2004
60.60 Публикуван стандарт
30.07.2004 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 13983:2003