Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1091:2004

Вакуумни канализационни системи извън сгради

Vacuum sewerage systems outside buildings
30.06.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2018 г.

Главна информация

95.99     17.10.2018 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за изпълнението на вакуумни канализационни системи за събиране и отвеждане на битови отпадъчни води, независимо от използваните материали. Той съдържа също допълнителни особености на изпълнението, които са съществени за възложителите, проектантите, изпълнителите и фирмите, експлоатиращи вакуумни канализациони системи.
Не са предвидени начини за оценяване съответствието на системите.
Този европейски стандарт дава указания при проектирането и изграждането на вакуумни канализационни системи, които събират битови отпадъчни води, но не и дъждовни. Той не се отнася за вътрешносградните вакуумни канализационни системи. Частите на системата трябва да се избират при вземане предвид на съответните продуктови стандарти. Ако не съществува стандарт на продукта, този стандарт би могъл да даде указания за изработване на спецификация на продукта.
Съдържащите се в този стандарт изисквания за проектиране са минимални и не представляват изчерпателно ръководство за проектиране, чието съблюдаване би могло да гарантира, че системата ще функционира правилно. Всяка система трябва да се проектира за конкретния случай, базирайки се на проектни параметри от съществуващи системи; когато има собствени системи, трябва да се вземат предвид указанията на доставчиците на системата.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/38/EEC

Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1091:2004
95.99 Отменен стандарт
17.10.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16932-1:2018

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16932-3:2018

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16932-2:2018

Свързан проект

Въвежда EN 1091:1996