Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 402:2004

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking
11.06.2004 г.
25.11.2005 г.

Главна информация

90.93     28.10.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя минималните изисквания за автономни дихателни апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска или наустник.
Този европейски стандарт не се отнася за апарати за работа и спасителни дейности, или за работа под вода.
За оценяване на съответствието с изискванията са включени лабораторни и експлоатационни изпитвания на свойствата.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 402:2001/AC:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 402:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 402:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 402:2003