Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 144-3:2004

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за работа под вода, в които се използват NITROX и кислород

Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen
11.06.2004 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски  

AC:2004

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е приложим за резбова връзка, използвана за свързване между клапан на газов цилиндър и редуктор на налягане в дихателна екипировка, предназначена за гмуркане, съдържаща годен за дишане газ (Nitrox със съдържание на кислород над 22%) или кислород. Този европейски стандарт специфицира размерите и допустимите отклонения за връзките, които се използват в дихателната екипировка.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 144-3:2004
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 144-3:2004/AC:2004

Свързан проект

Въвежда EN 144-3:2003