Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1671:2004

Напорни канализационни системи извън сгради

Pressure sewerage systems outside buildings
30.04.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2018 г.

Главна информация

95.99     17.10.2018 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт установява изискванията за функционирането, проектирането, монтажа, експлоатацията и поддържането със съответните методи за проверка и изпитване на канализационни системи за отвеждане на отпадъчни води извън сгради и които се експлоатират с положителен напор.

Оценяването на системите за съответствие с този стандарт не е предмет на този стандарт. Той не установява нито подробностите по проектирането на отделни строителни елементи на системата, нито за техните материали.

Този европейски стандарт се отнася за напорни канализационни системи за отвеждане на битови замърсени води, които отпадат от жилищните и комунално-битовите сгради и не се отнася за отвеждане на дъждовни канални води или дъждовни води.

Този европейски стандарт се отнася до проектирането на НКС и съдържа някои изисквания към продуктите, които се използват в НКС, така че да се гарантира функционирането на НКС.

Строителните елементи, които се използват за системата или във връзка с нея, трябва да се избират при съблюдаване на съответните продуктови стандарти. Този стандарт може да се използва за поставяне на изисквания към тези строителни елементи, за които липсват съответни продуктови стандарти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/38/EEC

Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1671:2004
95.99 Отменен стандарт
17.10.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16932-1:2018

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16932-3:2018

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16932-2:2018

Свързан проект

Въвежда EN 1671:1997