Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1991-1-1:2004

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
19.03.2004 г.

Главна информация

60.60     19.03.2004 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

български  

AC:2009

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) ЕN 1991-1-1 съдържа указания за проектиране и стойности на натоварвания, необходими при проектирането на сградите и строителните съоръжения, включително някои геотехнически аспекти за следните натоварвания: - обемни тегла на строителни и складирани материали; - собствени тегла на строителни елементи; - експлоатационни натоварвания в сгради. Раздел 4 и приложение А дава номинални стойности за плътностите на специфични строителни материали, допълнителни материали за мостове и складирани материали. Допълнително, за специфичните материали е даден ъгъла на естествения откос. Раздел 5 съдържа метод за определяне на характеристични стойности на собствените тегла на конструкциите. Раздел 6 дава характеристични стойности на полезните товари за подове и покриви в зависимост от категорията по експлоатация на съответните участъци от сгради: - участъци за живеене, обществена, търговска и административна дейности; - гаражи и участъци за преминаване на транспортни средства; - участъци за складиране и за производствени дейности; - покриви; - участъци за кацане на вертолети. (5) Натоварванията върху участъците за преминаване, дадени в Раздел 6, се отнасят за транспортни средства с бруто тегло до 160 kN. Осигуряването на участъците за преминаване на тежки транспортни средства с бруто тегло над 160 kN трябва да се съгласува със съответните власти. Допълнителна информация може да се получи от EN 1991-2. (6) В Раздел 6 са дадени хоризонтални сили за прегради и за стени, изпълняващи функциите на прегради. В приложение В са дадени допълнителни указания за прегради срещу транспортни средства в гаражи. ЗАБЕЛЕЖКА: Сили от удари на транспортни средства са регламентирани в EN 1991-1-7 и EN 1991-2. (7) За изчислителни ситуации и за ефекти от въздействия в силози и резервоари, предизвикани от вода или други материали, виж EN 1991-3.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1991-2-1:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-1:2004
60.60 Публикуван стандарт
19.03.2004 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1991-1-1:2002