Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13286-5:2004

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 5: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационна маса

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 5: Test methods for laboratory reference density and water content - Vibrating table
19.03.2004 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

90.93     1.03.2018 г.

90.00    1.03.2023 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира метод за определяне на максимална плътност на материали без кохезия, които са уплътнени с вибрационна маса. Методът използва вибрационно уплътняване за получаване на максимална плътност при водонаситено състояние. Материалите, за които методът е подходящ, може да съдържат до 12% по маса фини частици (< 0,063 mm). Максималният размер на частиците на изпитваните материали е 80 mm.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13286-5:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.03.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13286-5:2003