Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13286-44:2004

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 44: Метод за изпитване за определяне на алфа коефициент на стъкловидна доменна шлака

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 44: Test method for the determination of the alpha coefficient of vitrified blast furnace slag
19.03.2004 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

90.93     14.02.2022 г.

90.00    14.02.2027 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя процедура за измерване на алфа коефициента на високодоменна шлака. Той се прилага за високодоменна шлака, получена чрез гранулиране, или чрез пелетизация.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13286-44:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13286-44:2003