Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1433:2003

Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и изпитване, маркировка и оценяване на съответствието

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
22.12.2003 г.

Главна информация

90.93     24.04.2008 г.

90.00    24.04.2013 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

93.080.30  

английски  

A1:2005; AC:2005; K:2007, A1:2005,Презумцията за съотвтствие влиза в сила от 1.8.2003 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания за линейни отводнителни канали за събиране и отвеждане на повърхностни води, когато се монтират в зони за пешеходно и/или транспортно движение. Той се прилага за решетки, корита и бордюри със светъл отвор до 1000 mm.

Тези канали са определени в съответствие с препоръките на производителя или като тип I, които не изискват допълнителна опора, или като тип М, които изискват допълнителна опора за понасяне на вертикалните и хоризонталните натоварвания при експлоатация.

Този стандарт определя изискванията за решетките и покритията, вградени в линейните дренажни системи. Този стандарт се прилага за решетъчни, прорезни или бордюрни части със светъл отвор до 1000 mm.

Този стандарт определя термините, класовете, изискванията при проектиране и изпитване, маркировката и управлението на качеството при отводнителни канали.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
93/38/EEC

Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1433:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.04.2008 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1433:2003/A1:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1433:2003/AC:2005

Свързан проект

Въвежда EN 1433:2002