Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12385-5:2003

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
23.10.2003 г.
12.07.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   15.06.2021 г.

Главна информация

95.99     15.06.2021 г.

BDS

ТК-31

Европейски стандарт

77.140.65  

английски   български  

AC:2006

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на този европейски стандарт определя допълнителните материали и изисквания за производство и изпитване на снопови въжета предназначени за окачване, уравновесяване/ компенсиране и като регулатор за теглително задвижване и хидравлични подемни съоръжения движещи се между направляващи, към тези дадени в част 1.
Той трябва да се използва заедно с части 1 и 2 на този стандарт.
Тази част на този стандарт не определя изисквания за информация за използването, различна от тази, дадена в точка 7 на част 1, нито обхваща изисквания за въжета с накрайници.
Минималните стойности на силата на скъсване за повечето често срещани класове, размери и якост на въжето са посочени в таблици от 5 до 9.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

95/16/EC

Асансьори

Хармонизиран
2014/33/EU

Асансьори и предпазни устройства за асансьори

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12385-5:2003
95.99 Отменен стандарт
15.06.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 12385-5:2003/AC:2006

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12385-5:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12385-5:2002