Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 846-3:2002

Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 3: Определяне на носимоспособност на срязване на заваръчни съединения в предварително изготвени армировъчни елементи за хоризонтални фуги

Methods of test for ancillary components for masonry - Part 3: Determination of shear load capacity of welds in prefabricated bed joint reinforcement
4.08.2002 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

90.93     22.03.2022 г.

90.00    22.03.2027 г.

BDS

ТК-4

Европейски стандарт

91.060.10     91.080.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В ози европейски стандарт е описан метод за определяне на якост на срязване на заваръчни шевове в готова армировка на фуги.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 846-3:2002
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 846-3:2000