Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60051-4:2002

Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 4: Специални изисквания към честотомерите (IEC 60051-4:1984)

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 4: Special requirements for frequency meters
6.07.2002 г.

Главна информация

60.60     6.07.2002 г.

април 2024

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за показващи честотомери с директно действие и аналогово изобразяване и за невзаимозаменяеми принадлежности, използвани с честотомери.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 8363:1970

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60051-4:2002
60.60 Публикуван стандарт
6.07.2002 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60051-4:2021

Свързан проект

Въвежда EN 60051-4:1989

Въвежда IEC 60051-4:1984 ED4