Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10149:1972

Апаратура и обзавеждане за газонефтени геофизически изследвания. Кабелни накрайници. Типове основни параметри и размери

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     4.03.2020 г.

BDS

ТК-60

Чисто национален стандарт

29.060.01     75.180.10  

български  

№2/28.02.2020 г. 02.2025 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за накрайници за: трижилни кабели с каучукова или оплетена обвивка, едно-, три- и седемжилни бронирани кабели и десетжилни небронирани кабели.
Накрайниците са предназначени за механическо и електрическо свързване на геофизически сондажни уреди и зондове с кабели.
Стандартът не се отнася за накрайници за свързване на прострелно-взривна апаратура с кабели, използвани при геофизическите работи.
1. Термини и определения 1.1. Кабелен накрайник — устройство на долния край на кабела за механическо и електрическо свързване на сондажни уреди и гъвкави зондове.
1.2. Накрайник за зондове и за сондажен уред — устройство, монтирано на горния край на гъвкавия зонд или на сондажния уред, предназначено за механическо или електрическо свързване с кабелни накрайници.
1.3. Сондажен уред — сондажна част от апаратурата за геофизически изследвания на сондажите, състояща се обикновено от защитен корпус и електрическа схема, свързана с кабела или с гъвкавия зонд.
1.4. Гъвкав зонд — отрязък от изолирания кабел или въже с разположени на него щифтове и горно- и долносвързващи устройства.
1.5. Сменяем панел — част от надземната апаратура на станцията и лабораторията, навлизаща в числото на постоянно използваните блокове, служещи за управление на сондажния уред за едно или няколко вида сондажни изследвания, изпълнен във вид на сменяем блок, който се монтира на стенд в станцията или лабораторията.
2. Типове, основни параметри и размери 2.1. Кабелните накрайници трябва да се изработват в следните типове:
а) НКО — 3— за трижилен кабел с каучукова или оплетена обвивка (черт. 1);
б) НКО — 10— за десетичен кабел с каучукова обвивка (черт. 2);
в) НКБ — за брониран кабел (черт. 3).
2.2. Основните параметри и размерите на кабелните накрайници Трябва да отговарят на Табл. 1 и черт. 1, 2 и 3.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10149:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.03.2020 г.