Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10063:1972

Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Глави за зондове. Типове, основни параметри и размери

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     4.03.2020 г.

BDS

ТК-60

Чисто национален стандарт

07.040  

български  

№2/28.02.2020 г. 02.2025 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1. Стандартът се отнася за глави за гъвкави зондове, предназначени за механично и
електрическо свързване на сондажните зондове с кабелните накрайници.
2. Термините и определенията са съгласно БДС 10149-72.
3. Главите за зондове трябва да се изработват в следните типове:
а) ГЗО - за зондове, изработени на основа на кабел с каучукова или оплетена обвивка (черт.1);
б) ГЗБ - за зондове, изработени на основа на брониран кабел (черт. 2).
4. Основните параметри и размерите на главите за зондове трябва да отговарят на посочените в табл.1 и черт. 1 и 2.
5. В условното означение на главите за зондове се посочва типът на главата, броят на жилата на кабела, диаметърът на главата и номерът на стандарта.
О з н а ч е н и е на глава за зонд тип ГЗБ е Do = 60 mm за трижилен кабел;
Глава ГЗБЗ-60 БДС 10063-72.
6. Съпротивлението на изолацията на електрическите изводи на главата за зонд между самите изводи и спрямо корпуса трябва да бъде:
- не по-малко от 50 МΩ - при температура 293°К и работно налягане 0,1 MN /m2;
- не по-малко от 5 МΩ - при най-големи стойности на температурите и наляганията, посочени в табл.1.
7. Краят на главите за зондове, в зависимост от конструкцията на щепселното съединение, се изработват в три изпълнения:
а) изпълнение I - с три щифта, разположени по окръжност, с диаметър dp = 9 mm;
б) изпълнение II - с три щифта, разположени по окръжност, с диаметър dp = 16 mm;
в) изпълнение III - със седем щифта, разположени по окръжност, с диаметър dp = 16 mm.
8. Основните размери на края на главите за зондове трябва да отговарят на посочените в черт.З и в табл.2.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10063:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.03.2020 г.