Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10032:1972

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Сушилни валцови атмосферни с непрекъснато действие. Технически изисквания

1.01.1972 г.

Главна информация

90.93     4.03.2020 г.

BDS

ТК-60

Чисто национален стандарт

71.120.99  

български  

№2/28.02.2020 г. 02.2025 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за атмосферни едновалцови и двувалцови сушилни с потапяне и
развалцоващи валци за контактно сушене.
Стандартът не се отнася за опитни и специални образци сушилни, в това число: взривобезопасни, за токсични продукти, в тропическо изпълнение, а също и за сушилни, изработвани по лиценз.
1. КЛАСИФИКАЦИЯ
1.1. По конструктивно изпълнение сушилните се делят на следните типове:
- едновалцови с потапяне;
- двувалцови с потапяне;
- едновалцови с развалцоващи валци;
- двувалцови с развалцоващи валци.
1.2. Едновалцовите и двувалцови (сдвоени) атмосферни сушилни с потапяне са предназначени за сушене на течащи (течни) материали, а сушилните с развалцоващи валци - за сушене на пастообразни
материали.
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
2.1. Сушилните трябва да се изработват в съответствие изискванията на настоящия стандарт по техническа документация, утвърдена по установения ред.
2.2. Валците и развалцоващите валци са съдове, работещи под налягане, и трябва да отговарят на изискванията на техническия надзор, ако в договора не са уговорени други допълнителни условия.
2.3. Изковките по форма и размер, прибавките, допуските, качеството на повърхнините, допустимите дефекти и методите за тяхното отстраняване трябва да отговарят на изискванията в
техническата документация, БДС 4753-62 и БДС 5249-64.
2.4. Изковките от неръждаема стомана по искане на потребителя трябва да бъдат проверени на склонност към междукристална корозия по БДС 7039-68.
2.5. Формата и размерите на отливките, прибавките, допустимите отклонения на размерите и масата, а също и видът на механичните изпитвания и термичната обработка трябва да отговарят на изискванията в техническата документация, БДС 1845-69, БДС 1839-72, ВДС 2298-72 и БДС 1209-71, ако в договора не са уговорени други допълнителни условия.
2.6. В отливките не се допускат дефекти (шупли, пукнатини и др.), снижаващи якостта или влошаващи външния вид на изделието.
2.7. Видът на заваръчните шевове, формата и размерите им, подготовката на краищата за заваряване, начините и режимите на заваряване и методите за контрол на качествата им трябва да отговарят на изискванията в техническата документация, БДС 1483-64, БДС 2648-70, БДС 2649-69, БДС
3113-58 и БДС 3112-72.
2.8. Заваръчните шевове на възлите от аустенитни неръждаеми стомани и зоните на тяхното термично влияние по искане на потребителя трябва да бъдат проверени на склонност къммеждукристална корозия по БДС 7039-68.
2.9. Всички отговорни детайли (валци, развалцоващи валци) трябва да се означат с номера на заявката и поредния номер на местата, посочени в чертежа.
Тези означения трябва да се запазят или възобновяват на всички стадии на обработка и технически контрол, започвайки от заготовката до готовото изделие.
2.10. Грапавостта на обработените повърхнини трябва да отговаря на БДС 782-62, по класове, посочени в утвърдената техническа документация.
2.11. След обработката детайлите не трябва да имат остри ръбове, мустаци и задирания.
2.12. На резбата не се допускат скъсани навивки, побитости, задирания, откъртени и откъснати участъци.
2.13. На обработените повърхнини не се допускат шупли, черноти и побитости.
2.14. Работната повърхнина на валците трябва да бъде строго цилиндрична.
Грапавостта на работните повърхнини на валците и развалцоващите валци не трябва да бъде по- голяма от ∇ б.
Граничните отклонения на формата на цилиндричната повърхнина на валците не трябва да превишават стойностите, посочени в таблицата.
2.15. Граничното отклонение на диаметъра на корпуса на валците трябва да бъде плюс 0,1% от номиналния диаметър, но не повече от 1 mm.
2.16. Граничното отклонение на дължината на валците и развалцоващите валци трябва да бъде ±0,1%.
2.17. Подложки и компенсиращи вложки, непредвидени в чертежите, не се допускат.
2.18. Окончателното сглобяване на сушилнята и на нейните възли и сработването им на празен ход от завода-производител трябва да се извършат под контрола на ОТКК на завода-производител,
2.19. Грундирането и боядисването на сушилнята се извършва само след завършване на заводските изпитвания и отстраняване на явилите се дефекти.
2.20. Преди нанасяне на покритието всички повърхнини трябва да бъдат почистени от корозия, формовъчна смес, кал, маслени и други петна и изсушени.
2.21. Всички повърхнини на апаратите, подлежащи на специално наблюдение, съгласно условията за техническа безопасност, трябва да бъдат боядисани в ярки цветове, отличаващи се от цвета на сушилнята.
2.22. Гаранционният срок трябва да бъде 18 месеца от датата на започване на експлоатацията, но не по-малко от 24 месеца от датата на експедиране.
3. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
3.1. Валците и развалцоващите валци, като съдове, работещи под налягане, подлежат на изпитвания в съответствие с изискванията на техническия надзор. За резултатите от изпитванията се съставя протокол.
3.2. След окончателното сглобяване на сушилнята се извършва разработване на празен ход в продължение на 4h непрекъсната работа без подаване на пара.
3.3. При разработването на сушилнята трябва да се провери взаимодействието на всичките механизми и автоматичната система,а така също следва да се извърши контрол на:
- работата на отделните възли;
- загряването на задвижването;
- работата и загряването на лагерите;
- херметичността на уплътняването.
3.4. След разработването на празен ход сушилнята се подлага на проверка. Явилите се неизправности се отстраняват от завода-производител.
3.5. За проведените изпитвания заводът-производител съставя протокол за изпитване и приемане.
3.6. При приемането на сушилнята се извършва оглед на вътрешните и външните й повърхнини и се проверява съответствието на изделието с чертежите, техническите условия на завода-производител и настоящия стандарт, а също и другите изпитвания, предвидени в договора.
4. МАРКИРОВКА, ОПАКОВКА, СЪХРАНЕНИЕ,ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Всички основни възли и детайли, влизащи в доставката, трябва да имат маркировка в съответствие с техническата документация.
Големината на партидата се уговаря с потребителя при сключване на договора.
4.2. Заводът-производител доставя с апарата комплект резервни части и бързоизносващи се детайли.
4.3. На видно място на сушилнята се поставя табелка, на която са направени ясно и трайно надписи със следното съдържание:
- наименование на ДСО и завода-производител;
- наименование на сушилнята;
- заводски номер и година на производството;
- обороти на валца, в min;
- работно налягане на парата във валците, MN/m2;
- работна повърхнина на валците, в m2;
- маса, в кg;
- знак на ОТКК;
- БДС 10032-72.
4.4. Посоката на въртене на валците трябва да бъде означена със стрелка
4.5. Преди опаковане всички детайли, изработени от въглеродна стомана и нямащи специално антикорозионно покритие, трябва да се покрият с консервираща смазка.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10032:1972
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
4.03.2020 г.