Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12942:2001

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking
29.12.2001 г.

Главна информация

90.93     28.10.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

български  

A1:2003; A2:2008

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя минимални изисквания за филтриращи апарати с нагнетяващ вентилатор, които включват цяла маска, полумаска или четвърт маска заедно с газозащитен филтър/и, филтър/и за частици или комбиниран филтър/и, използвани като средства за защита на дихателните органи. Той не се прилага за средства, предназначени за употреба в условия, където има или е възможен недостиг на кислород (съдържание на кислород по-малко от 17% обемни части). Той не се прилага също за предназначени за евакуация средства за защита на дихателните органи. За оценка на съответствието са включени лабораторни и експлоатационни изпитвания на свойствата.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12942:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.10.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12942:2001/A1:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12942/A2:2008

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12942:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12942:1998