Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12083:2001

Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици, газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking
29.12.2001 г.

Главна информация

90.93     3.12.2022 г.

90.00    2.12.2027 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

български  

+AC:2001

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за филтри с дихателни шлангове (филтри, незакрепени към маска), които се използват, когато съставните части на апарати за защита на дихателните органи са без подпомагащо средство, с изключение на апарати за евакуация и с филтрираща лицева част. Включени са лабораторни и практическ изпитвания на експлоатационните показатели за оценяване на съответствието с изискванията.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

Хармонизиран
96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12083:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.12.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12083:2001/AC:2001

Свързан проект

Въвежда EN 12083:1998