Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Пътища – технически изисквания за почви и материали

Колекция от стандарти Технически изисквания за използваните почви и материали при изграждане на автомагистрали, скоростни пътища и пътища І клас

Collection of standards Technical requirements for soils and materials used in the construction of motorways, express roads and class I roads

Главна информация

60.60     11.10.2023 г.

BDS

ТК-68

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлаганата колекция е създадена в съответствие с изискванията за подбор на почвите и материалите при изграждане на пътищата, включени в Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища. Предназначена е за всички фирми и организации, ангажирани с контрола на качеството, проектирането и изграждането на пътищата.

Колекцията включва следните стандарти:
- БДС 11302:1973 Почви строителни. Методи за определяне на органични вещества (български език)
- БДС EN 13286-2:2011 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Методи за изпитване за определяне на стандартна плътност при оптимално водно съдържание в лабораторни условия. Уплътняване по Proctor (български език)
- БДС EN 13286-47:2022 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 47: Метод за изпитване за определяне на калифорнийския показател за носимоспособност, показателя за непосредствена носимоспособност и линейното набъбване (английски език)
- БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ (български език)
- БДС EN 933-1:2012 Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне на зърнометричен състав. Метод чрез пресяване (български език)
- БДС EN 933-5:2022 Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне на процентното съдържание на зърна с натрошени и раздробени повърхности в едри и нефракционирани естествени скални материали материали (български език)
- БДС EN 1097-2:2020 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост) (български език)
- БДС EN ISO 17892-1:2015 Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO 17892-1:2014) (български език)
- БДС EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода. Изменение 1 (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022) (английски език)
- БДС EN ISO 17892-4:2017 Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 4: Определяне на зърнометричния състав (ISO 17892-4:2016) (български език)

В тези стандарти се разглеждат методи за изпитване на почви и смеси с предназначение за:
- оптимално водно съдържание
- носимоспособност
- химични характеристики и органични вещества
- зърнометричен състав, дробимост
- геотехнически изследвания и изпитвания

Тази колекция Ви дава 55 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Пътища – технически изисквания за почви и материали
60.60 Публикуван стандарт
11.10.2023 г.