Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-3 rev:2023

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и други машини

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

Главна информация

30.99     7.09.2023 г.

40.10    19.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) EN 1991-3 определя въздействията, причинени от кранове и други машини, включително динамични ефекти, ако са приложими, за проектиране конструкцията на опорни конструкции на кранове или машини.
(2) EN 1991-3 предоставя указания за класификация на кранове по отношение на динамични фактори и въздействия, причиняващи умора.
(3) EN 1991-3 се прилага за опорни конструкции на
− мостови, портални и стенни кранове, движещи се по фиксирани трасета;
− неподвижни машини, които причиняват хармонично динамично натоварване върху неподвижни опорни конструкции.
(4) Принципите, предоставени в EN 1991-3, могат да се прилагат и за определяне на въздействията върху опорните конструкции на кранове, различни от посочените в (3).
(5) EN 1991-3 не предоставя частни коефициенти за въздействия.
ЗАБЕЛЕЖКА За частни коефициенти за въздействия виж приложение A.5 към EN 1990:2023+prA1:2024.
(6) EN 1991-3 не предоставя въздействия или разпоредби за проектирането на кранове и машини.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-3:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-3 rev:2023
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
7.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-3 rev IDENTICAL