Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1127-1:2019/A1:2023

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

Главна информация

10.99     29.05.2023 г.

20.60    10.04.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методите за идентифициране и оценка на опасни ситуации, водещи до експлозия, както и мерките при проектирането и конструирането, подходящи за изискваната безопасност. Това се постига чрез:
- оценка на риска;
- намаляване на риска.
Безопасността на съоръженията, системите за защита и компонентите може да бъде постигната чрез отстраняване на опасностите и/или ограничаване на риска, например посредством:
а) подходящо проектиране (без да се използва защита);
b) защита;
с) информация за използването;
d) всякакви други предпазни мерки.
Мерките срещу експлозии в съответствие с а) (предотвратяване) и b) (защита) са разгледани в точка 6, мерките срещу експлозии съгласно с) са разгледани в точка 7. Мерките в съответствие с d) не са посочени в този документ. Те са разгледани в EN ISO 12100:2010, точка 6.
Мерките за предотвратяване и защита, описани в този документ, няма да осигурят необходимото ниво на безопасност, освен ако съоръженията, системите за защита и компонентите не се използват в съответствие с тяхното предназначение и не се инсталират и поддържат в съответствие с действащите правила за използване или изискванията.
Този документ определя общите методи за проектиране и конструиране, за подпомагане на проектантите и производителите при постигане на безопасност срещу експлозии при проектирането на съоръжения, системи за защита и компоненти.
Този документ е приложим за всяко съоръжение, система за защита и компонент, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери при атмосферни условия. Тези атмосфери могат да възникнат от възпламеними/горимите вещества, които се обработват, използват или отделят от съоръженията, системите за защита и компонентите или от материали в близост до съоръженията, системите за защита и компонентите и/или от материалите, от които са изработени съоръженията, системите за защита и компонентите.
Този документ е приложим за съоръжения, системи за защита и компоненти на всички етапи от тяхното използване.
Този документ е приложим само за съоръжения от група II, които е предвидено да се използват на други места, различни от подземни участъци на мини и онези части на минни инсталации на повърхността, застрашени от газ гризу и/или горим прах.
Този документ не е приложим за:
1) медицински устройства, предназначени за използване в областта на медицината;
3) съоръжения, системи за защита и компоненти, при които експлозията може да възникне от реакцията на вещества с окислители, различни от атмосферния кислород, или от други опасни реакции или от условия, различни от атмосферните;
4) съоръжения, предвидени за използване в битова и нетърговска среда, където потенциално експлозивни атмосфери могат да възникнат рядко, единствено в резултат на случайно изтичане на газообразно гориво;
5) лични предпазни средства, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/425;
6) морски плавателни съдове и подвижни крайбрежни инсталации заедно със съоръженията на борда на такива плавателни съдове или инсталации;
7) транспортни средства, т.е. превозни средства и техните ремаркета, предвидени единствено за транспортиране на пътници по въздуха, по сухопътни или железопътни мрежи или по вода, както и транспортни средства, доколкото такива средства са предвидени за транспортиране на стоки по въздух, по обществени сухопътни или железопътни мрежи или по вода; превозните средства, предвидени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, не трябва да бъдат изключвани;
8) проектиране и конструиране на системи, включващи по задание управления на процеси на горене, освен ако те могат да действат като източници на запалване в потенциално експлозивни атмосфери.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1127-1:2019/A1:2023
10.99 Прието предложение за нов проект
29.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1127-1:2019/prA1 IDENTICAL