Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17937:2023

Регулирани химикали в продукти. Определяне на съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) чрез газова хроматография- масспектрометрия в пластмасови и каучукови изделия, предназначени за масовия потребител, които влизат в пряк контакт с човешката кожа и устната кухина

Regulated chemicals in products - Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by gas chromatography coupled to mass-spectrometry in plastic and rubber in articles supplied to the general public that come into direct contact with human skin and oral cavity

Главна информация

40.60     30.03.2023 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

71.080.15     83.140.01  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за определяне на общото съдържание на 8-те регулирани полициклични ароматни въглеводороди (PAH), виж таблица 1, в пластмасови и каучукови изделия чрез използване на GC-MS, позволяващи откриване при концентрации от 0,1 mg PAHs/kg за пластмаса и 0, 2 mg PAH/kg за каучуков материал.
Таблица 1 - Списък на PAHs
...
ЗАБЕЛЕЖКА: Други съдържащи PAHs съединения също могат да бъдат анализирани с този метод, ако се докаже, че той е подходящ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1907/2006

Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17937:2023
40.60 Край на общественото допитване
30.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17937 IDENTICAL