Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12916:2023

Нефтопродукти. Определяне на типове ароматни въглеводороди в средни дестилати. Метод на високоефективна течна хроматография и доказване чрез показателя на пречупване

Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection

Главна информация

40.60     31.08.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.080  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на съдържанието на моноароматни, диароматни и три+ароматни въглеводороди в горива за дизелови двигатели, парафинови горива за дизелови двигатели и нефтени дестилати.
Този документ определя две процедури, А и В.
Процедура А се прилага за горива за дизелови двигатели, които могат да съдържат метилови естери на мастни киселини (FAME) до 30 % (V/V) (както в [1], [2] или [3]) и нефтени дестилати с интервал на кипене от 150 °C до 400 °C (както в [4]).
Процедура В се прилага за парафинови горива за дизелови двигатели със съдържание на FAME до 7 % (V/V). В тази процедура не се включва разреждане на пробата, за да може да се определят ниските нива на ароматни компоненти в тези горива.
Съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди се изчислява от сумата на диароматни и три+ароматни въглеводороди, а общото съдържание на ароматни съединения се изчислява от сумата на отделните типове ароматни въглеводороди.
Съединения, съдържащи сяра, азот и кислород, могат да повлияят на определянето; моноалкените не влияят, но присъствието на свързани диалкени и полиалкени също може да повлияе на определянето.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За целите на този европейски стандарт термините „% (m/m)” и „% (V/V)” се използват за означаване съответно на масова част, µ, и обемна част, φ, от материала.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: По установена практика типовете ароматни въглеводороди се определят спрямо еталонни ароматни съединения въз основа на техните характеристики на елуиране в определена колона за течна хроматография. Количественото им определяне се извършва чрез външно калибриране, като за всеки тип ароматни въглеводороди се използва единично ароматно съединение, което може да бъде или да не бъде представител на ароматните съединения в пробата. Алтернативни техники и методи за изпитване могат по различен начин да класифицират и да определят количествено отделните типове ароматни въглеводороди.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Обратното промиване е част от вътрешнолабораторната практика.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Прилагането на този стандарт може да включва опасни материали, операции и оборудване. Този стандарт не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Потребителите на този стандарт носят отговорност за установяване на подходящи мерки за безопасност и опазване на здравето на персонала преди прилагането му и изпълняват изискванията на законовите и нормативни актове за тази цел.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12916:2019+A1:2022

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12916:2023
40.60 Край на общественото допитване
31.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12916 IDENTICAL