Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13381-7 rev:2023

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 7: Защита, прилагана към елементи от дървен материал

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members

Главна информация

30.99     6.09.2023 г.

40.10    28.09.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методи за изпитване за определяне приноса на огнезащитни комплекти към огнеустойчивостта на строителни конструктивни елементи от дървен материал.
Такива огнезащитни комплекти включват облицовки, огнезащитни системи нанасяни чрез разпръскване и реактивни покрития.
Методът е приложим за всички огнезащитни комплекти, използвани за защита на елементи от дървен материал.. Те могат да бъдат приложени директно, изцяло и частично към елементи от дървен материал. и могат да включват въздушна междина между защитния комплект и елементи от дървен материал., като интегрална част от неговата конструкция.
Оценяването на конструкции от дървен материал, защитени с хоризонтални или вертикални мембрани, е обект на ЕN 13381-1 или съответно на ЕN 13381-2.
Методът за изпитване е приложим за определяне приноса на огнезащитни комплекти към огнеустойчивостта на носещи конструктивни елементи от дървен матерял, включително подове, покриви, стени, греди и колони.
Този документ съдържа огнево изпитване, което специфицира изпитванията, които трябва да бъдат извършени, за определяне на способността на огнезащитна система със специфицирана дебелина да забави повишаването на температурата в целия елемент от дървен материал, да определи способността на огнезащитна система със специфицирана дебелина да остане кохерентна и фиксирана към елемента от дървен материал. и да осигури данни за определяне на степента на овъгляване на защитения изпитван елемент, когато е изложен на стандартна крива температура-време, в съответствие с определените тук процедури. Този документ не е подходящ за класифициране на изпитваните конструкции съгласно ЕN 13501-2.
Изпитването на реактивен защитен материал по кривата температура-време с бавно нагряване и специалните обстоятелства за това са подробно описани в приложение G.
Методологията на огневото изпитване осигурява събиране и представяне на данни, които могат да се използват като директни входни данни за изчисление на огнеустойчивостта на елементи от дървен материал., съгласно процедурите дадени в EN 1995-1-2.
В приложение В на стандарта, е дадена връзката на този метод за изпитване и оценяване на получените от него резултати по EN 1995-1-2, както и указания за използване на този метод за изпитване.
Този документ съдържа също оценка, която показва как трябва да се направи анализът на данните от изпитването и дава указания за процедурите, чрез които трябва да се предприеме интерполация.
Границите на приложимост на резултатите от оценката, произтичаща от огневото изпитване, са определени заедно с областта на директно приложение на резултатите за различни изпитани конструкции от дървен материал. със специфицирана дебелина на положената огнезащитен комплект, която е изпитана.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13381-7:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13381-7 rev:2023
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
6.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13381-7 rev IDENTICAL