Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 23581:2023

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на динамичния вискозитет. Метод чрез вискозиметър Stabinger (ISO/DIS 23581:2023)

Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity - Method by Stabinger type viscometer (ISO/DIS 23581:2023)

Главна информация

40.60     5.07.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.080  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира процедура за определяне на кинематичен вискозитет (ν) чрез изчисляване от динамичния вискозитет (η) и плътността (ρ) както на прозрачни, така и на непрозрачни течни нефтопродукти и суров нефт, като се използва вискозиметър Stabinger.
Резултатът, получен при използване на процедурата, описана в този документ, зависи от реологичното поведение на пробата. Този документ е приложим предимно за течности, чието напрежение на срязване и скорост на срязване са пропорционални (поведение на нютонови течности). Ако обаче вискозитетът се променя значително със скоростта на срязване, сравнението с други методи за измерване е допустимо само при сходни скорости на срязване.
Точността е определена само за материалите, обхвата на плътността и температурите, описани в точка 13. Методът за изпитване може да се приложи към по-широк обхват на вискозитет, плътност, температура и материали. Точността и отклонението може да не са приложими за материали, които не са изброени в точка 13.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 23581:2023
40.60 Край на общественото допитване
5.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 23581 IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 23581 IDENTICAL