Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 19100-4:2023

CEN/TS 19100-4 Избор на стъкло свързан с риск от нараняване на хора. Ръководство за спецификация

CEN/TS 19100-4 Design of glass structures – Part 4: Glass selection relating to the risk of human injury — Guidance for specification.

Главна информация

20.60     25.01.2023 г.

30.99    19.07.2023 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

Обект и област на приложение

Този документ представлява ръководство за изработване или подобрение на правила, помагащи избор на подходящо остъкляване с цел защита от нараняване и падане, наречен тук "Спецификациите". Спецификациите, които трябва да се напишат или ревизират, могат да бъдат национални норми, национални стандарти, препоръки от професионални асоциации, изисквания за отделен проект и т.н.

Този документ се отнася само за безопасността на хората срещу:
— рискът от нараняване в случай на сблъсък със остъклен елемент, напр. преграда
— рискът от падане през или върху остъклен елемент, напр. балкон, и
— рискът от случайно падане на парчета стъкло върху хора, които не са причинили счупването, напр. горно остъкляване.

Тези рискове трябва да бъдат оценени във връзка с нормалното използване на сградата или строителните работи. Това включва употреба от възрастни хора, деца и хора с увреждания, но изключва умишленото поемане на риск. То предполага рационално и отговорно поведение на потребителите или, в случай на деца, на лицата, отговорни за тяхното наблюдение.

Информацията, съдържаща се в този документ, може да се използва за определяне на минималната конфигурация на стъклото. Дебелината и конфигурацията на стъклото се изчисляват, като се вземат предвид приложимите натоварвания, както и размерите на стъклото, неговият начин на фиксиране и възможната необходимост от излишък, виж CEN/TS 19100-1, CEN/TS 19100-2 и където е подходящо CEN/TS 19100-3.

Безопасността срещу взлом, вандализъм, нападение с огнестрелно оръжие, експлозия, излагане на огън и сеизмични въздействия не са обхванати в този документ. За предотвратяването на тези рискове са необходими допълнителни подходящи изисквания.

Този документ не се прилага за следните продукти от стъкло:
— стъклени тухли и павета (EN 1051-1);
— профилно стъкло (EN 572-7);

Също така не се отнася за следните приложения:
— ескалатори и подвижни пътеки (вижте EN 115-1)
— асансьори (виж серия EN 81)
— достъп до машините (виж серия EN ISO 14122)
— заграждение за животни и аквариум
— оранжерия (вижте EN 13031-1) и инсталация за селското стопанство
— временно скеле

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 19100-4:2023
20.60 Край на периода за коментари
25.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TS 19100-4 IDENTICAL