Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 22854:2023

Течни нефтопродукти. Определяне на въглеводородните групи и кислородсъдържащите съединения в автомобилен бензин и в автомобилно гориво етанол (E85). Метод на многомерна газова хроматография (ISO/DIS 22854:2023)

Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method (ISO/DIS 22854:2023)

Главна информация

40.60     8.11.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.080  

Обект и област на приложение

Този документ определя метод чрез газова хроматография (GC) за определяне на наситени, олефинови и ароматни въглеводороди в автомобилен бензин, бензин за малки двигатели и автомобилно гориво етанол (E85).
Могат да се определят също така съдържанието на бензен и толуен, кислородсъдържащи съединения и общо съдържание на кислород.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За целите на този документ термините % (m/m) и % (V/V) се използват за представяне съответно на масовата част, w, и обемната част, φ.
Този документ определя три процедури, A, B и C. Обхватите на приложение са дадени в таблица 1.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Процедура А е оценена за общо съдържание на кислородсъдържащи съединения, а по-късно и за отделни кислородсъдържащи съединения. Счита се, че дадените граници се прилагат за отделните кислородсъдържащи съединения или за цялата група от (неидентифицирани, неуточнени допълнително) кислородсъдържащи.
Въпреки, че този метод за изпитване е разработен специално за автомобилни бензини с кислородсъдържащи съединения, той може да се прилага и за други групи въглеводороди с подобен интервал на кипене, като бензинови фракции и реформати.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: За процедура А, приложимостта на този документ е специално проверена за определяне на n-пропанол, ацетон и ди-изопропилов етер (DIPE). Въпреки това, за тези съединения не са определени точни данни за прецизност.
Процедура В описва определянето на групи кислородсъдържащи съединения (етанол, метанол, етери, С3 – С5 алкохоли) в автомобилно гориво етанол (Е85), съдържащо етанол между 50 % (V/V) и 85 % (V/V). Бензинът се разрежда с компонент, несъдържащ кислород, за да се намали съдържанието на етанол под 20 % (V/V) преди изпитването чрез GC.
Пробата може да бъде изцяло изпитана, включително въглеводородите.
Данните за прецизност за разредената проба са приложими само за групите кислородсъдържащи съединения.
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Може да възникне припокриване между C9 и C10 ароматни съединения. Общата съдържание обаче е точно. Изопропил бензенът се разделя от C8 ароматните съединения и се включва към другите C9 ароматни съединения.
Процедура C описва анализа на бензиново гориво за малки двигатели, съдържащо ниско съдържание на ароматни съединения и олефини.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22854:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 22854:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 22854 IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 22854 IDENTICAL