Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 22003-1:2022

Безопасност на хранителните продукти. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на безопасността на хранителните продукти (ISO 22003-1:2022)

Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
17.10.2022 г.

Главна информация

60.60     17.10.2022 г.

BDS

ТК-32

Международен стандарт

67.020     03.120.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за одит и сертификация на системи за управление на безопасността на храните (FSMS), които са в съответствие с изискванията, дадени в ISO 22000 (или други специфични изисквания на системи за управление на безопасността на храните). Тя също така предоставя необходимата информация и дава увереност и доверие на потребителите за начина на сертифициране на техните доставчици и снабдители.
Сертифицирането на FSMS е дейност по оценка на съответствието, което се извършва от трета страна (така, както е описано в ISO/IEC 17000:2020, 4.3), като органите, които извършват тази дейност са органи за оценка на съответствието от трета страна.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В този документ термините “продукт” и “услуга” се използват поотделно (за разлика от определението за продукт, дадено в ISO/IEC 17000).
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Този документ може да се използва като документ, съдържащ критерии за акредитация или партньорско оценяване на органите за сертификация, които се стремят да бъдат признати като компетентни да извършват сертификация и да удостоверяват, че FSMS съответства на ISO 22000. Също така тя е предназначена да се използва от регулаторните органи и консорциумите от индустрията, които участват в прякото признаване на органи за сертификация, за да се удостовери, че FSMS е в съответствие с ISO 22000. Някои от тези изисквания също могат да бъдат полезни и да се използват от други страни, които участват в оценяването на съответствието на такива органи за сертификация и в оценяването на съответствието на органи, които извършват сертификация на съответствието на FSMS с допълнителни критерии или други, различни от тези в ISO 22000.
Сертификацията на FSMS не удостоверява безопасността или годността на продуктите на организацията в рамките на хранителната верига. Въпреки това ISO 22000 изисква организацията да изпълнява всички изисквания на приложимите нормативни актове, които са свързани с безопасността на хранителните продукти и се отнасят до нейната система за управление.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Сертификацията на FSMS по ISO 22000 представлява сертификация на системата за управление, а не сертификация на продукт.
Други ползватели на FSMS могат да използват концепциите и изискванията на настоящата техническа спецификация, но при условие че изискванията са съобразени там където е необходимо.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД ISO/TS 22003:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 22003-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 22003-1:2022 IDENTICAL