Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17881:2022

Автентичност на храните. ДНК баркодиране на двучерупчести и продукти, получени от двучерупчести с използване на определен сегмент от митохондриалния 16S rRNA ген

Food authenticity - DNA barcoding of bivalves and products derived from bivalves using a defined mitochondrial 16S rRNA gene segment

Главна информация

40.60     6.10.2022 г.

BDS

ТК-32

Европейски стандарт

07.080     67.020     67.120.30  

Обект и област на приложение

Този документ описва процедура за идентифициране на двучерупчести на ниво род или вид.
Идентифицирането на двучерупчестите видове се извършва чрез PCR амплификация на сегмент от митохондриалния 16S rRNA ген [1], [2], последвано от секвениране на PCR продуктите и след това сравнение на последователностите с входящите налични бази данни [5]. Методът може да идентифицира голям брой търговски важни видове двучерупчести.
Този метод е успешно валидиран при сурови миди. Лабораторните експерименти обаче показват, че може да се прилага и за обработени проби, например студено пушени, горещо пушени, осолени, замразени, варени, пържени, пържени в масло.
По принцип този документ не е подходящ за анализ на силно преработени храни, например консервирани миди, съдържащи силно разградена ДНК, в която дължините на фрагментите не са достатъчни за осъществяване на амплифицирането. Освен това, той не е приложим за морски продукти, съдържащи смеси от два или повече вида двучерупчести.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

882/2004

Официален контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

2017/625

Официален контрол и други официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17881:2022
40.60 Край на общественото допитване
6.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17881 IDENTICAL