Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17882:2022

Автентичност на храните. ДНК баркодиране на месо и месни продукти от бозайници и домашни птици, с използване на определени сегменти на митохондриалния цитохром b и цитохром c оксидаза I ген

Food authenticity - DNA barcoding of meat and meat products derived from mammalia and poultry using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments

Главна информация

40.60     6.10.2022 г.

BDS

ТК-32

Европейски стандарт

07.080     67.020     67.120.10  

Обект и област на приложение

Този документ описва процедура за идентифициране на месо и месни продукти от бозайници и домашни птици, на ниво род или вид.
Идентифицирането на видовете месо се извършва чрез PCR амплификация на сегмент от митохондриалния цитохром b (cytb) ген [1] и/или цитохром с оксидаза I (COI) ген [2], последвано от секвениране на PCR продукти, след което се извършва сравнение на последователностите със записите, налични в базите данни [3], [4]. Методологията позволява идентифицирането на голям брой както често така и рядко използвани видове месо в хранителните продукти.
Решението за използване на генния сегмент cytb и/или COI за идентифициране на месо зависи от декларирания вид месо, приложимостта на PCR метода за видовете месо и наличието на сравнителни последователности в публичните бази данни.
Този метод е успешно валидиран при сурово месо. Лабораторните експерименти обаче показват, че може да се прилага и при преработени месни продукти.
По принцип този документ не е подходящ за анализ на силно преработени храни, съдържащи разградена до голяма степен ДНК, в която дължините на фрагментите не са достатъчни за осъществяване на амплифицирането. Освен това той не е приложим за месни продукти, съдържащи смеси от два и повече вида месо.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

882/2004

Официален контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

2017/625

Официален контрол и други официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17882:2022
40.60 Край на общественото допитване
6.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17882 IDENTICAL