Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12007-5 rev:2022

Газова инфраструктура. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 5: Обслужващи линии. Специфични функционални изисквания

Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 5: Service lines - Specific functional requirements

Главна информация

10.99     23.06.2022 г.

20.60    17.09.2022 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва специфичните функционални изисквания към обслужващи линии в допълнение на общите функционални изисквания на ЕN 12007-1 при:
a) максимално работно налягане (МОР) до 16 bar включително;
b) работна температура между -20 °C и +40 °C.
Прилага се за проектиране, изграждане, пускане в експлоатация, извеждане от експлоатация, експлоатация, поддържане, разширение и други свързани дейности. Обслужващата линия е физическият актив, включващ тръбопроводи от отклонението от главния газопровод или от тройник, монтиран в горната част на основния газопровод, до определената от оператора точка за изход към разпределителната система (например: спирателна арматура, регулатор, връзка за измерване или комбинация от регулатор и спирателна арматура).
Отговорността за собствеността и за експлоатацията може да се различава в различните държави-членки. Обхватът на обслужващата линия може да се различава във всяка държава-членка. За илюстрация на посоченото по-горе, различните точки на доставка са показани на фигура 1. Вижте фигура 1 (A/B/C/D/E) и нормативите на държавата членка и стандартите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Спирателна арматура, посочена като точка А не е задължително да се използва от всяка държава членка.
Предпочитанията на национално ниво към точките на доставка трябва да бъдат посочени в националния предговор.
Специфични функционални изисквания към:
– полиетиленови тръбопроводи са дадени в EN 12007-2.
– стоманени тръбопроводи са дадени в EN 12007-3.
– газопроводи в сгради са дадени в EN 1775.
– регулиране на налягането на газови инсталации са дадени в EN 12279 или EN 12186.
– изпитване под налягане, за пускане в експлоатация и извеждане от експлоатация са дадени в
EN 12327.
Този европейски стандарт представя препоръките към момента на изготвянето му. Той не се прилага със задна дата към инсталациите преди датата на публикуването му, освен ако не е посочено изрично.
Този европейски стандарт определя общите основни принципи за газовата инфраструктура. Ползващите този европейски стандарт трябва да са запознати, че в страните членки на CEN могат да съществуват по-подробни национални стандарти и/или установени от практиката правила. Този европейски стандарт е предназначен за съвместно прилагане с тези национални стандарти и/или практически правила, които определят посочените по-горе основни принципи.
В случай на конфликт между налични по-рестриктивни изисквания в националното законодателство/правила и изискванията на този европейски стандарт, националното законодателство/правила има предимство, както е посочено в CEN/TR 13737 (всички части).
CEN/TR 13737 (всички части) определя:
– разяснение, относно всички законодателства/правила, приложими в дадена държава членка;
– ако е необходимо, по-рестриктивни национални изисквания;
– национален център за контакт за най-нова информация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12007-5:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12007-5 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
23.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12007-5 rev IDENTICAL