Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17845:2022

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне на остатъци от биоциди с помощта на LC-MS/MS

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of biocide residues using LC-MS/MS

Главна информация

40.60     28.07.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

91.100.01  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на съдържанието на биоциди в строителни продукти (или завършени (изсушени), или в готово за употреба състояние) и в техни елуати, като се използва течна хроматография и съчетано масспектрометрично откриване (LC-MS /Г-ЦА).
За анализ на съдържанието може да се използва и течна хроматография с UV-откриване, ако е осигурена достатъчна чувствителност и селективност (виж приложение А).
Методът в този документ е валидиран за видовете продукти, изброени в приложение D. За анализ на елуати могат да бъдат постигнати граници за количествено определяне от 0,1 µg/l.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17845:2022
40.60 Край на общественото допитване
28.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17845 IDENTICAL