Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 14383-2:2022

Предотвратяване на престъпления чрез проектиране на сгради, градско планиране и градска поддръжка. Принципи и процес

Crime prevention through building design, urban planning and city maintenance - Part 2: Principles and process

Главна информация

60.55     14.11.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-35

Техническа спецификация

13.310     91.020     91.120.99  

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация дава насоки за методи за оценка и намаляване на риска от престъпност и/или страх от престъпление/чувство за несигурност и мерки, процедури и процеси, насочени към намаляване на тези рискове. В днешно време престъпността включва също тероризъм (напр. атаки с превозни средства срещу меки цели на обществени места) и други нови видове престъпления (или modus operandi). Налични са и нови методи за оценка (подходи, ръководени от разузнавателна информация, прогнозна полиция) и не на последно място са налични и нови подходи за проектиране (проектно мислене, системни инженерни подходи и др.).
Използвайки социални научни методи и иновационни инструменти от света на проектирането и планирането, тази техническа спецификация се основава на иновативни практически, базирани на доказателства инструменти, които отговарят на нуждите на крайния потребител на проектанти, градоустройствени проектанти, служители по поддръжката, но също и на полицията, правоприлагащите органи и охранителната индустрия в техния оперативен контекст.
Насоките за проектиране са дадени за специфични типове среди за предотвратяване или противодействие на различни проблеми с престъпността в съответствие с проектирането на сградите, градоустройството и документите за поддържане на града.
Освен това са представени насоки за поетапен процес за включване на всички заинтересовани страни, ангажирани с градоустройството и намаляването на престъпността в градската среда, както и всички други заинтересовани страни, главно местни и регионални власти и жители, в необходимите междуинституционални действия за минимизиране на рисковете от престъпност и страха от престъпност. Ще се направи позоваване на бързо променящия се и разпространяващ се в световен мащаб подход за превенция на престъпността чрез проектиране на градската среда (CPTED).
Тази техническа спецификация предоставя принципи и процеси за проектиране на сгради, градоустройство и поддържане на града. Това ръководство може да се приложи за сгради, за квартал или среда, варираща от само няколко къщи или улици, до целия град, с акцент върху обществените пространства.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 14383-2:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 14383-2:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
14.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 14383-2:2022 IDENTICAL