Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1175:2022

Безопасност на индустриални кари. Електрически/електронни изисквания

Safety of industrial trucks - Electrical/electronic requirements

Главна информация

10.99     6.04.2022 г.

20.60    29.07.2022 г.

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ определя електрическите изисквания за проектиране и към конструкцията на електрическата инсталация на самоходни индустриални кари, които попадат в обхвата на ISO 5053-1, с изключение на самоходни кари с променлив обсег на действие, както е определено в ISO 5053-1:2015, 3.21 и 3.22, товарачи за дългомерни товари, както е определено в ISO 5053-1:2015, 3.18 и 3.19, и специфични функции, части и / или системи, използвани за автоматични операции без шофьор на индустриални кари, както е определено в ISO 5053-1:2015, 3.32. Той предоставя електрически/електронни и свързани с безопасността части за изискванията на системата за управление за тези самоходни индустриални кари, посочени по-горе, за да изпълни изискванията в съответната част от серията документи EN ISO 3691 и EN 16307.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Позоваване на този документ се прави в други стандарти, които се отнасят за неелектрическите изисквания на различните видове индустриални кари.
Изискванията на този документ са валидни, когато карите се експлоатират при следните климатични условия:
- определени в приложимите части от серията стандарти EN ISO 3691 и серията стандарти EN 16307;
- относителна влажност в диапазона от 30 % до 95 % (без кондензация).
Този документ се отнася до изискванията за безопасност за всички електрически и електронни съставни части на индустриални кари, включително електрически задвижвани хидравлични/пневматични клапани. Той определя най-ниските нива на техническите характеристики, необходими за функциите за безопасност, реализирани от свързани с безопасността части на системите за управление. Предназначен е да се използва за избягване или намаляване на опасности или опасни ситуации, изброени в приложение I. Тези ситуации могат да възникнат по време на експлоатация в зоната на използване, за която е проектиран, и по време на поддържане на кара в съответствие с изискванията и инструкциите, дадени от производителя.
Този документ не разглежда опасностите, които могат да възникнат:
а) по време на изработването;
b) при работа в потенциално експлозивна атмосфера;
c) поради неизправност на неелектрическите части на системите за управление, напр. хидравлични и пневматични елементи като бутала, неелектрически клапани, помпи и др.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Нивото на определената изисквана характеристика за свързаните с електрическата безопасност системи за управление може да се използва като насока за определяне на работата на неелектрически системи.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 Опасностите, дължащи се на проникване на вода и прах, са обхванати от определението за PLr на функциите за безопасност, съгласно EN ISO 13849-1:2015.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1175:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1175:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
6.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1175 rev IDENTICAL