Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Безопасност на машините (основни стандарти БДС EN ISO 12100, БДС EN ISO 13849)

Колекция Безопасност на машините

Collection of standards “Safety of machinery”
6.10.2023 г.

Главна информация

60.60     28.03.2022 г.

BDS

ТК-52

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Стандартите за безопасност на машините са ефективни инструменти за подобряване на качеството, увеличаване на производителността и намаляване на разходите. Те спомагат за поддържане на високо ниво на защита на потребителите и за опазване на околната среда. Стандартите в тази област представят ясни характеристики и функционални показатели на продуктите, което допринася и за опростяване на договорните споразумения. Прилагането им води до по-голяма безопасност за потребителите, а оттам и до висока конкурентоспособност на продуктите и услугите и по-добри отношения с доставчиците и клиентите.
Стандартите за безопасност на машини осигуряват редица предимства:

• подпомагат изпълнението на съществените изисквания за безопасност на машините, което осигурява достъпа на българските стоки до общия европейски пазар;
• улесняват производителите в процесите на анализ и оценяване на рисковете;
• определят изисквания при проектирането и конструкцията на машините;
• определят методи за изпитване и проверка;
• улесняват процеса на уточняване на изисквания/критерии за оценка;
• определят изискванията при поставяне на маркировка и информация, която съпътства продукта;
• подпомагат процеса на оценяване на съответствието.

Колекцията е актуализирана през м. октомври 2023 г., като е добавен БДС EN ISO 13849-1:2023 Безопасност на машини. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране (ISO 13849-1:2023), който отменя, но не заменя БДС EN ISO 13849-1:2015. Двата стандарта ще действат паралелно до м. април 2026 г.
Колекцията включва основни стандарти в тази област:
- БДС EN ISO 12100:2011 Безопасност на машините. Общи принципи за проектиране. Оценяване на риска и намаляване на риска (ISO 12100:2010) (на български език) - определя основната терминология, принципите и методологията за конструиране на безопасни машини.
- БДС EN ISO 13849-1:2023 Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране (ISO 13849-1:2023) (на английски език) - този документ се прилага към SRP/CS за режим на висок приоритет и непрекъснат режим на работа.
- БДС EN ISO 13849-1:2015 Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране (ISO 13849-1:2015) (на български език) - тази част на ISO 13849 съдържа изискванията за безопасност и указания за принципите на проектиране/разработване и интегриране на частите от системите за управление, свързани с безопасността (SRP/CS).
- БДС EN ISO 13849-2:2012 Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността. Част 2: Валидиране (ISO 13849-2:2012) ) (на български език) - тази част определя процедурите и условията, които трябва да се следват при валидиране чрез анализ и изпитване на предвидените функции за безопасност, постигнатата категория и постигнатото ниво на изпълнение на частите от системите за управление, свързани с безопасността (SRP/CS), проектирани в съответствие с ISO 13849-1.
- СД ISO/TR 14121-2:2015 Безопасност на машините. Оценяване на риска. Част 2: Практически указания и примерни методи (ISO/TR 14121-2:2012) (на български език) - съдържа практически насоки за извършване на оценяване на риска за машини в съответствие с ISO 12100 и описва различните методи и средства за всяка стъпка на процеса.
В допълнение към колекцията можете да закупите с отстъпка допълващи важни стандарти, свързани с безопасността на машините, от приложения по-долу списък. Клиентите, закупили колекцията от стандарти „Безопасност на машини“, ползват отстъпка 10% от цената на стандартите в списъка, а за членовете на БИС отстъпката е 30%.

Списък със стандарти към колекция „Безопасност на машините”

Стандарти за аспекти за безопасност

• БДС EN ISO 14118:2018 Безопасност на машините. Предотвратяване на неочаквано задействане (ISO 14118:2017) (английски език)
• БДС EN ISO 13854:2020 Безопасност на машините. Минимални междини за избягване премазването на части от човешкото тяло (ISO 13854:2017) (английски език)
• БДС EN ISO 13855:2010 Безопасност на машини. Разположение на защитните приспособления в зависимост от скоростите на приближаване на части от човешкото тяло (ISO 13855:2010) (български език)
• БДС EN ISO 13857:2020 Безопасност на машини. Безопасни разстояния срещу достигане на опасни места с горни и долни крайници (ISO 13857:2019) (английски език)

Стандарти за устройства за безопасност
• БДС EN ISO 13850:2015 Безопасност на машините. Аварийно спиране. Принципи за проектиране (ISO 13850:2015) (английски език /български език)
• БДС EN ISO 13851:2019 Безопасност на машини. Устройства за управление с две ръце. Принципи на проектиране и избор (ISO 13851:2019) (английски език)
• БДС EN ISO 14119:2013 Безопасност на машини. Блокиращи устройства, свързани със защитни прегради. Принципи на проектиране и избор (ISO 14119:2013) (английски език/ български език)
• БДС EN ISO 14120:2015 Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи изисквания за проектиране и изработване на неподвижни и подвижни защитни прегради (ISO 14120:2015) (английски език / български език)
• БДС EN ISO 13856-1:2013 Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск. Част 1: Общи принципи за проектиране и изпитване на чувствителни на натиск постелки и чувствителни на натиск настилки (ISO 13856-1:2013) (английски език/ български език)
• БДС EN ISO 13856-2:2013 Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск. Част 2: Общи принципи за проектиране и изпитване на чувствителни на натиск ръбове (лайсни) и чувствителни на натиск щанги (ISO 13856-2:2013) (английски език /български език)
• БДС EN ISO 13856-3:2013 Безопасност на машините. Предпазни устройства, чувствителни на натиск. Част 3: Общи принципи за проектиране и изпитване на чувствителни на натиск брони, плочи, корди и други подобни устройства (ISO 13856-3:2013) (английски език / български език)
• БДС EN IEC 61496-2:2020 Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 2: Специфични изисквания за съоръжения, използващи активни оптоелектронни апарати за защита (IEC 61496-2:2020) (английски език)

Стандарти за източници на енергия
• БДС EN ISO 4413:2011 Хидравлични задвижвания. Общи правила и изисквания за безопасност на системи и техните съставни части (ISO 4413:2010) (английски език)
• БДС EN ISO 4414:2011 Пневматични задвижвания. Общи правила и изисквания за безопасност на системи и техните съставни части (ISO 4414:2010) (английски език)
• БДС EN 60204-1:2019 Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2016, с промени) (английски език/български език)
Стандарти за средства за достъп
• БДС EN ISO 14122-1:2016 Безопасност на машини. Стационарни средства за достъп до машините. Част 1: Избор на фиксирани средства и общи изисквания за достъп (ISO 14122-1:2016) (английски език/български език)
• БДС EN ISO 14122-2:2016 Безопасност на машини. Стационарни средства за достъп до машините. Част 2: Работни платформи и пешеходни мостове (ISO 14122-2:2016) (английски език / български език)
• БДС EN ISO 14122-3:2016 Безопасност на машини. Стационарни средства за достъп до машините. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапети (ISO 14122-3:2016) (английски език/български език)
• БДС EN ISO 14122-4:2016 Безопасност на машини. Стационарни средства за достъп до машините. Част 4: Фиксирани стълби (ISO 14122-4:2016) (английски език/български език)

Тази колекция Ви дава 63 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Безопасност на машините (основни стандарти БДС EN ISO 12100, БДС EN ISO 13849)
60.60 Публикуван стандарт
28.03.2022 г.