Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Системи за управление на енергията (Основни стандарти ISO 50001, БДС EN 17463)

Колекция от стандарти „Системи за управление на енергията”

Collection “Energy management systems”
20.07.2023 г.

Главна информация

60.60     9.03.2022 г.

BDS

ТК-79

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Енергията е от съществено значение за организациите, но много често тя е основно перо от разходите им и има сериозно отражение върху околната среда и изменението на климата. Предприемането на действия за по-добро управление на потреблението на енергия не само помага на планетата, но спестява пари и на организациите, и на обществото като цяло. Системата за управление на енергията може да помогне на организациите да управляват по-добре използването на енергия, като по този начин те подобряват и своята производителност. Това включва разработване и прилагане на енергийна политика, определяне на постижими цели, свързани с използването на енергия, изготвяне на планове за действие за тяхното постигане и измерване на напредъка. Това, от своя страна, може да включва въвеждане на нови енергийноефективни технологии, намаляване на енергийните загуби или подобряване на съществуващите процеси за намаляване разходите на енергия.

В контекста на съвременните усилия за постигане на целите, свързани с климата и ефективното енергийно управление, стандартите от серията ISO 50000 са стратегически инструмент, който помага на организациите да въведат система за управление на енергията и да я използват по-ефикасно и по-ефективно.

Стандартите от предлаганата колекция могат да бъдат ползвани от организации във всички сектори и са приложими за дейности, които влияят върху енергийните характеристики, управлявани от организацията, независимо от количеството, употребата или видовете потребена енергия. Системата за управление на енергията може да бъде прилагана както самостоятелно, така и интегрирано с други системи за управление. Включените стандарти ще помогнат на организациите не само да внедрят, поддържат и подобряват тази система, но и да измерват нейната ефикасност и да извършват оценяване на инвестициите, свързани с енергийната ефективност.

Колекцията е актуализирана (юли 2023), като изданието на английски език на БДС ISO 50004:2020 е заменено с изданието на български език, а отмененият БДС ISO 50006:2015 е заменен от новото издание БДС ISO 50006:2023.

Колекцията включва следните стандарти:
• БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане (ISO 50001:2018) (на български език);
• БДС ISO 50002:2015 Енергийни одити. Изисквания с указания за прилагане (на английски език);
• БДС ISO 50004:2020 Системи за управление на енергията. Указания за внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията съгласно ISO 50001 (ISO 50004:2020) (на български език);
• БДС EN ISO 50005:2022 Системи за управление на енергията. Насоки за поетапно внедряване (ISO 50005:2021) (на английски език);
• БДС ISO 50006:2023 Системи за управление на енергията. Оценяване на енергийната ефективност с използване на показатели за енергийна ефективност и енергийни базови линии (ISO 50006:2023) (на английски език);
• БДС ISO 50009:2022 Системи за управление на енергията. Указания за внедряване на обща система за управление на енергията в няколко организации (ISO 50009:2021) (на английски език);
• БДС ISO 50015:2015 Системи за управление на енергията. Измерване и верификация на енергийната ефективност на организациите. Основни принципи и указания (на английски език);
• БДС ISO 50047:2016 Енергийни спестявания. Определяне на енергийни спестявания в организации (на английски език);
• БДС EN 17463:2022 Методология за оценка на инвестициите, свързани с енергия (ValERI) (на английски език).

Тази колекция Ви дава 54 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Системи за управление на енергията (Основни стандарти ISO 50001, БДС EN 17463)
60.60 Публикуван стандарт
9.03.2022 г.