Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12392:2016+A1:2023

Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане

Aluminium and aluminium alloys - Wrought products and cast products - Special requirements for products intended for the production of pressure equipment
17.01.2023 г.

Главна информация

60.60     17.01.2023 г.

BDS

ТК-37

Европейски стандарт

77.150.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания към материалите и процедури за изпитване, приложими за продукти от деформируеми и лети алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за производство на съоръжения за работа под налягане, в съответствие с определението, дадено в Европейската директива за съоръжения под налягане 97/23/ЕС.
Стандартът включва:
- формата на продуктите, марките и състоянията на деформируеми и лети алуминий и алуминиеви сплави, които могат да бъдат използвани за такива приложения, заедно с данни относно разрешения работен температурен интервал за деформируемите и лети алуминий и алуминиеви сплави;
- разрешените сплави/състояния, изпълняващи тези условия, са дадените в таблици А.1 и В.1 за деформируемите сплави и таблици А.2 и В.2 за отливките;
- техническите условия за контрол и доставка, границите на механичните свойства и допустимите отклонения от формата и размерите чрез позоваване на съответния европейски стандарт за деформируеми и леярски алуминий и алуминиеви сплави;
- допълнителни изисквания, специфични за приложение за съдове под налягане.
Стандартът се прилага за горещо валцувани или студено валцувани листове/ленти/дискове, пресувани или пресувани и студено изтеглени пръти и тръби, пресувани отворени или кухи профили и изковки и отливки.
Обект на този стандарт са само материалите за използване под налягане и той изключва всички елементи, свързани с производството или с производствените технологии за съоръжения под налягане; такава информация може да бъде намерена в съответните стандарти, изброени в раздел „Библиография”.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12392:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12392:2016+A1:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.01.2023 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12392 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12392:2016+A1:2022