Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-3:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини

EN 1993-3 Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 3: Towers, masts and chimneys

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    19.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-3 се прилага при конструктивно проектиране (якост, устойчивост и умора) на кули, мачти и коминни конструкции, означени в тази част общо като "конструкции", които спадат към една от следните класификации, с изключенията дадени в (3), (4) and (5);
а) самоносещи кули и мачти с обтяжки, с или без прикачени части;
б) коминни конструкции с кръгло напречно сечение, които са конзолни, подпрени на междинни нива или с обтяжки.
Стълбовете на мачтите и кулите могат да бъдат решетъчни или с кръгло или многоъгълно напречно сечение.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Конструкциите са изложени главно на натоварване от вятър.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 За кули на въздушните електропроводи виж също EN 50341.
(2) Разпоредбите в тази част допълват тези, дадени в EN 1993-1.
(3) Тази част не обхваща проектирането на:
а) многоъгълни и кръгли стълбове за осветление, обхванати от EN 40;
ЗАБЕЛЕЖКА EN 40 специфицира изискванията и размерите на стълбове за осветление и се прилага за стълбове върху съоръжения, с височина не повече от 20 m и осветителни тела и стълбове със скоби, с височина не повече от 18 m от страната на осветителното тяло.
б) кули на вятърни турбини (виж IEC 61400).
(4) Тази част не обхваща специални разпоредби за сеизмично проектиране, които са дадени в EN 1998. Виж също EN 13084-1.
(5) Специални мероприятия, необходими за ограничаване последствията от аварии, не са разгледани в тази част. За устойчивост на огън е направено позоваване на EN 1993-1-2.
(6) Разпоредбите за обтяжките на конструкциите с обтяжки са дадени в EN 1993-1-11 и допълнени в тази част.
(7) За изпълнението е направено позоваване на EN 1090 с допълнителните изисквания, дадени в приложение Е в тази част. За изпълнението на комини е направено позоваване също на EN 13084-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-3-1:2007

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-3-2:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-3:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-3