Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9455-6:2023

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 6: Определяне и откриване на съдържанието на халогенид (без флуорид) (ISO 9455-6:2022)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 6: Determination and detection of halide (excluding fluoride) content (ISO 9455-6:2022)
15.05.2023 г.

Главна информация

60.60     15.05.2023 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя три количествени метода за определяне на съдържанието на йонни халогениди (с изключение на флуориди) във флюсовете за запояване. Халогенидите се изчисляват като хлориди. Описан е и полезен метод за качествено изпитване за откриване на йонни халогениди.
Метод А е метод на потенциометрично титруване за определяне на съдържанието на халигенид (с изключение на флуорид) и е приложим за класове флюс 1 и 2, определени в ISO 9454-1. Този метод, който се счита за референтен метод за тези флюси, е подходящ за съдържание на халигенид обикновено в диапазона от 0,05 % масова част до 2 % масова фракция в нелетливата материя на флюса.
Метод B е метод на титруване за определяне на общото съдържание на халигенид (с изключение на флуорид) във водоразтворими флюси. Приложим е за класове флюс от 2122 до 2124, 3112 до 3114 и 3212 до 3214, както е определено в ISO 9454-1.
Метод C е метод на титруване за определяне на съдържанието на халигенид (с изключение на флуорид) във водоразтворими флюси, съдържащи фосфати, и е приложим за клас флюс 331, както е дефинирано в ISO 9454-1.
Метод D е качествено изпитване, използващ изпивателна хартия със сребърен хромат, за наличие на йонни халигениди. Техниката може да се използва за всички класове флюс.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9455-6:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9455-6:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9455-6:2022

Въвежда ISO 9455-6:2022