Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Отпадъци от ЕЕО (основен стандарт EN 50625)

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“

Collection "Standards for collection, logistics and treatment of WEEE"

Главна информация

60.60     15.11.2021 г.

BDS

ТК-103

Европейски стандарт

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Съгласно европейското и националното законодателство, ако произвеждате, разпространявате или продавате електрическо и електронно оборудване, трябва да допринасяте за неговото обезвреждане и третиране по подходящ начин.

Колекцията от стандарти „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ включва поредица от части на стандарта БДС EN 50625. Тези стандарти ще помогнат на организациите, ангажирани в тази област, да спазват всички изисквания, заложени в Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. ДВ. бр. 30 от 15 април 2016 г.). Цитираната наредба е издадена в съответствие с Директива 2012/19/ЕС „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)“.

Колекцията включва следните стандарти на български език:
- БДС EN 50625-1:2014 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 1: Общи изисквания при третиране;
- БДС EN 50625-1:2014/Поправка 1:2020 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 1: Общи изисквания при третиране;
- БДС EN 50625-2-1:2014 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-1: Изисквания за третиране на лампи;
- БДС EN 50625-2-1:2014/Поправка 1:2020 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-1: Изисквания за третиране на лампи;
- БДС EN 50625-2-2:2015 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-2: Изисквания за третиране на ОЕЕО, съдържащи електроннолъчеви тръби (ЕЛТ) и плоски панелни дисплеи (ППД);
- БДС EN 50625-2-3:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-3: Изисквания за третиране на топлообменници и други отпадъци от електрическо и електронно оборудване, съдържащи VFC и/или VHC;
- БДС EN 50625-2-4:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-4: Специфични изисквания за третиране на фотоволтаични панели;
- СД CLC/TS 50625-3-1:2015 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-1: Спецификация за очистване. Общи положения;
- СД CLC/TS 50625-3-1:2015/Поправка 1:2020 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-1: Спецификация за очистване. Общи положения;
- СД CLC/TS 50625-3-2:2016 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-2: Техническа спецификация за очистване. Лампи;
- СД CLC/TS 50625-3-3:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-3: Спецификация за очистване. ОЕЕО, съдържащи електроннолъчеви тръби (ЕЛТ) и плоски панелни дисплеи (ППД);
- СД CLC/TS 50625-3-4:2018 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-4: Спецификация за очистване. Топлообменници
- СД CLC/TS 50625-3-5:2018 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-5: Техническа спецификация за очистване. Фотоволтаични панели;
- СД CLC/TS 50625-4:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 4: Спецификация за събиране и логистика, свързани с ОЕЕО;
- СД CLC/TS 50625-5:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 5: Спецификация за крайното третиране на фракции от ОЕЕО. Мед и благородни метали;
- СД CLC/TR 50625-6:2018 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 6: Доклад за привеждане в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на стандартите от поредиците EN 50625 и EN 50614.

Цената на колекцията е 200,40 лв. с ДДС, което спестява 73 %, ако се закупят стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Отпадъци от ЕЕО (основен стандарт EN 50625)
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2021 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход