Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Отпадъци от ЕЕО (основен стандарт EN 50625)

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“

Collection "Standards for collection, logistics and treatment of WEEE"

Главна информация

60.60     15.11.2021 г.

BDS

ТК-103

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Съгласно европейското и националното законодателство, ако произвеждате, разпространявате или продавате електрическо и електронно оборудване, трябва да допринасяте за неговото обезвреждане и третиране по подходящ начин.

Колекцията от стандарти „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ включва поредица от части на стандарта БДС EN 50625. Тези стандарти ще помогнат на организациите, ангажирани в тази област, да спазват всички изисквания, заложени в Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. ДВ. бр. 30 от 15 април 2016 г.). Цитираната наредба е издадена в съответствие с Директива 2012/19/ЕС „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)“.

Колекцията включва следните стандарти на български език:
- БДС EN 50625-1:2014 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 1: Общи изисквания при третиране;
- БДС EN 50625-1:2014/Поправка 1:2020 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 1: Общи изисквания при третиране;
- БДС EN 50625-2-1:2014 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-1: Изисквания за третиране на лампи;
- БДС EN 50625-2-1:2014/Поправка 1:2020 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-1: Изисквания за третиране на лампи;
- БДС EN 50625-2-2:2015 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-2: Изисквания за третиране на ОЕЕО, съдържащи електроннолъчеви тръби (ЕЛТ) и плоски панелни дисплеи (ППД);
- БДС EN 50625-2-3:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-3: Изисквания за третиране на топлообменници и други отпадъци от електрическо и електронно оборудване, съдържащи VFC и/или VHC;
- БДС EN 50625-2-4:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 2-4: Специфични изисквания за третиране на фотоволтаични панели;
- СД CLC/TS 50625-3-1:2015 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-1: Спецификация за очистване. Общи положения;
- СД CLC/TS 50625-3-1:2015/Поправка 1:2020 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-1: Спецификация за очистване. Общи положения;
- СД CLC/TS 50625-3-2:2016 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-2: Техническа спецификация за очистване. Лампи;
- СД CLC/TS 50625-3-3:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-3: Спецификация за очистване. ОЕЕО, съдържащи електроннолъчеви тръби (ЕЛТ) и плоски панелни дисплеи (ППД);
- СД CLC/TS 50625-3-4:2018 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-4: Спецификация за очистване. Топлообменници
- СД CLC/TS 50625-3-5:2018 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 3-5: Техническа спецификация за очистване. Фотоволтаични панели;
- СД CLC/TS 50625-4:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 4: Спецификация за събиране и логистика, свързани с ОЕЕО;
- СД CLC/TS 50625-5:2017 Изисквания за събиране, логистика и третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 5: Спецификация за крайното третиране на фракции от ОЕЕО. Мед и благородни метали;
- СД CLC/TR 50625-6:2018 Изисквания за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Част 6: Доклад за привеждане в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на стандартите от поредиците EN 50625 и EN 50614.

Тази колекция Ви дава 75 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Отпадъци от ЕЕО (основен стандарт EN 50625)
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2021 г.